Podmínky pro zveřejnění

Obchodní podmínky

I. Podmínky užívání

Czech Art Place je obchodním místem, které zprostředkovává prodej a nákup uměleckého zboží mezi Prodávajícím a Nakupujícím. Zprostředkovatel je provozovatelem serveru www.czechartplace.cz. Provozovatel serveru Czech Art Place není prodejcem zboží, ani jeho kupujícím.

Provozovatel serveru Czech Art Place neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a Prodávajícím.

II. Právo umístění

Zboží umístěné na serveru Czech Art Place závisí na vůli Zprostředkovatele. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo nepublikovat nebo odstranit ze systému takové zboží, které porušuje pravidla užívání nebo zákony České republiky. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu.

 
Ceník umístění do on-line prodejní galerie na Czechartplace.cz
Cena
za rok             
Vložení 1 uměleckého díla do galerie* 450 Kč
Balíček vložení 5 uměleckých děl* + publikování rozhovoru s umělcem na Czechartplace.cz 2250 Kč

Nejsme plátci DPH.
*Zprostředkovatel si vyhrazuje právo publikovat pouze vybraná díla.

III. Nákup zboží

Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že Czech Art Place není prodejcem zboží a že jednotlivé zboží pochází od Prodávajících – umělců nabízejících své zboží prostřednictvím serveru Czech Art Place, od nichž si kupující zboží kupuje. Zprostředkovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.

Kupující bere na vědomí, že zboží, které vkládá do košíku, může pocházet od více Prodávajících a zboží, které objednává v jedné objednávce, nemusí být akceptováno celé a také nemusí být dodáno současně.

Kupující bere na vědomí, že objednávka od více Prodávajících v sobě obsahuje také více než jeden poplatek za poštovné. Celková kupní cena zboží a poštovného je vždy zobrazena při finalizaci objednávky.

Kupující neplatí provozovateli serveru Czech Art Place žádný poplatek ani provizi za zprostředkování koupě, zboží platí zpravidla předem na účet Zprostředkovatele.

Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje Prodávajícího o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky na straně Prodávajícího (Prodávajících) a uhrazení částky za zboží kupujícím na účet Zprostředkovatele.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo objednávku nebo její část odmítnout. V tomto případě hradí pouze schválenou část objednávky. Ve chvíli, kdy kupující zboží obdrží, potvrzuje tuto skutečnost Zprostředkovateli a ten převede zaplacenou částku od kupujícího na účet Prodávajícího. V případě, že Prodávající kupujícímu dílo nezašle, vrátí Zprostředkovatel celou částku zpět na účet kupujícího.

3.1. Kupní smlouva

Prodávající je informován o zájmu kupujícího pomocí elektronické pošty Czech Art Place. Tato informace není závazná a Prodávající může přijmout pouze část objednávky nebo objednávku odmítnout. O této skutečnosti musí Zprostředkovatel co nejdříve informovat kupujícího a poté zašle pokyny k platbě.

Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a Prodávající) Kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky.

Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží po přijetí, potvrzení a zaplacení objednávky a to bez zbytečného odkladu.

Po obdržení zboží, uplatňuje kupující své případné nároky na vrácení ceny za zboží nebo na slevu z ceny zboží přímo u prodávajícího.

IV. Prodej zboží

4.1 Prodávající

Prodávajícím se běžně rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba za kterou jedná fyzická osoba.

4.2. Definice zboží

Server Czech Art Place je primárně určen k prodeji kreativního rukodělného zboží a zboží tvořeného kreativní dušení činností Prodávajícího.

- Kreativní rukodělné zboží je zboží tvořené samotným prodejcem, které svým charakterem odpovídá tvůrčí rukodělné nebo umělecké práci. Termín "kreativní rukodělné zboží" označuje zboží, které je tvůrčím způsobem vyráběno, komponováno či upravováno vlastníma rukama nebo je dílem kreativní duševní činnosti.

- Termínem "zboží tvořené kreativní duševní činností" je myšleno takové zboží, které je tvořeno kreativní invencí, ale nemusí být nutně rukodělné (např.: fotografie, počítačová grafika apod.)

Není možné vkládat zboží, které není výsledkem umělecké činnosti daného Prodávajícího. Takovéto zboží považujeme za přeprodávané.

Každá uveřejněná položka v prodejní části serveru musí být konkrétním zbožím určeným k prodeji (je zakázáno vkládat zboží pouze na ukázku).

V případě nutnosti použití počítačové simulace nebo počítačových retuší, které zásadně mění charakter a podstatu nebo užití zboží nebo z některých důvodů nemohou informovat nakupující plně o podstatě zboží (např. 2D nebo 3D vizualizace, nabídka zboží z dřívějšího prodeje ale se záměnou některých prvků, grafické návrhy pro potisky apod.) musí prodejce na tuto skutečnost upozornit v popisu zboží nebo přímo v obrázku (např.: obrázek je ilustrační, obrázek je 3D vizualizací apod.).

Zboží, o kterém se Zprostředkovatel dozvěděl, že nesplňuje tyto podmínky je mazáno administrátory Czech Art Place.

4.3. Nepovolené zboží/nepovolené údaje

A. Autorství

Je zakázáno prodávat zboží, které není vlastnoručním výrobkem prodejce (nebo dle vlastního grafického/designového návrhu) nebo zboží od jiného prodejce dále prodávat.

B. Fyzické předměty

Předmětem obchodu musí být vždy zboží (fyzický předmět) s přesně definovanou cenou, obsahem a parametry tak, aby mohl zákazník zboží vložit do košíku a nakoupit je. Za fyzický předmět jsou také považována elektronická díla zachycená na hmotném nosiči (CD, harddisk apod.).

C. Autorská práva

Je zakázáno nabízet k prodeji zboží, která porušují autorská práva (jako např. kopie děl jiných tvůrců apod.). Je zakázáno používat fotografie, které by mohly porušovat autorská práva (např. fotografie z časopisů, fotografie, ke kterým které nemá Prodávající autorské právo apod.).

D. Oprávnění

Pokud prodejce tato oprávnění nevlastní, může tak dojít k vyřazení zboží z nabídky.

E. Omezení prezentace

Titulek, popis, klíčová slova ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje na Prodávajícího, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod. (výjimku tvoří jméno a příjmení nebo umělecké jméno autora). Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání k jejich vyhledání jinde na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného či obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, diskuse, blogy, vnitřní pošta apod.

F. Zakázané zboží

Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření serveru, dále zboží, k němuž nemá Prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny.

G. Cena zboží

Veškeré Prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

H. Další pravidla

Zprostředkovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání historie operací uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

Komunitní obsahy např. komentáře, příspěvky v diskusních fórech apod. jsou brány jako neoficiální vyjádření a není možné se na ně odkazovat v případě sporu.

Uživatelé serveru Czech Art Place jsou povinni dodržovat právní řád ČR a dodržovat dobré mravy.

V. Úprava položek

Zprostředkovatel má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží nebo je na neurčitou dobu skrýt. Zprostředkovatel může také měnit a upravovat popis zboží.

VI. Další pravidla pro neprodejní sekce

Je zakázáno vytvářet aktivity, které by mohly být označeny za nekalou soutěž (např. registrace uživatelského jména, které by mohlo případnou záměnou poškodit původního prodejce, komunikovat či nabízet zboží s cílem zaměnit identitu prodejce či zboží apod.)

Je zakázáno, pomocí komunitních prvků serveru (diskuse, komentáře, pošta), veřejně podrývat autoritu Zprostředkovatele či svým chováním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči Zprostředkovateli a zaměstnancům Zprostředkovatele.

VII. Svolení k užití fotografií

Poskytnutím fotografií dává Prodávající provozovateli práva a souhlas k užití fotografií vloženého zboží k propagačním účelům serveru Czech Art Place a to za účelem popularizace serveru. Souhlasí také s tím, aby server Czech Art Place postoupil fotografie třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým serverům apod.) za účelem popularizace serveru.

VIII. Ochrana osobních údajů

Uživatel je povinen uvádět pravdivé osobní údaje.

Zprostředkovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby Zprostředkovatel uvedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem serveru Czech Art Place.

Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby jeho údaje a to jméno a příjmení, obchodní jméno, IČ, telefonní číslo, místo trvalého či přechodného pobytu a sídlo, byly Zprostředkovatelem poskytnuty uživatelům - kupujícím, kteří o koupi zboží Prodávajícího projeví zájem. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty Zprostředkovatelem také v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je Zprostředkovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

Kupující výslovně souhlasí s tím, aby jeho údaje a to jméno a příjmení, obchodní jméno, adresa a telefonní číslo byly Zprostředkovatelem poskytnuty Prodávajícímu. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty Zprostředkovatelem také v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je Zprostředkovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel použít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím serveru Czech Art Place, jeho reklamaci či stížnosti na nedodání zboží, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem zboží a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.

Tyto obchodní podmínky a právní vztahy na jejich základě vzniklé se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo změnit nebo kdykoli upravit tyto obchodní podmínky. Nové obchodní podmínky prodeje budou, v případě potřeby, oznámeny zákazníkům na webových stránkách a budou se vztahovat pouze na objednávky vystavené až po jejich uveřejnění.

V Praze dne 8.2.2015